Általános Szerződési Feltételek

A jelen bérleti szerződés értelmében a szerződésben megnevezett bérbeadó́ (a továbbiakban Bérbeadó́) a fent megnevezett gépjárművet meghatározott időtartamra a bérlő (továbbikában Bérlő) használatába engedi.

2.1. A Bérlő a Bérbeadó kínálatából választott gépjárművet (a továbbiakban Gépjármű) megfelelő műszaki állapotban, a szerződésben foglalt felszereltséggel és tartozékokkal veszi át. Emellett a Bérbeadó átadja a Bérlőnek a Gépjárműkulcsát, forgalmi engedélyét és minden egyéb a Gépjármű használatához szükséges iratot.

2.2. A Gépjármű átvételekor a Bérlő köteles meggyőződni a Gépjármű állapotáról, esetleges látható sérüléseiről és forgalmi alkalmasságáról. A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával, kézjegyével igazolja, hogy a Gépjárművet rendes műszaki állapotban a kötelező tartozékokkal átvette.

3.1. Az ún. bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, folytatólagos, 24 órából álló́ időszak. Megkezdett minden 24 órás időtartam további bérleti napnak számít.

3.2. A bérlő, köteles a gépkocsit és tartozékait, a bérleti szerződésben lévő „Megállapodás szerint leadás helye és ideje” rovatban megjelölt hely

4.1. A bérlő köteles a szerződésben foglalt fizetési feltételeknek eleget tenni a bérleti időszak megkezdése és a gépkocsi átvétele előtt.

4.2. A bérleti díjat a Bérbeadó a Gépjárműátadásakor előre jogosult kiszámlázni.

4.3. A Gépjármű átadásával egyidejűleg esedékes a kaució, melynek összege gépjármű típustól függő, amelyet a Gépjárművisszaadásakor a Bérlő teljes összegben visszakap, amennyiben nem lépnek fel utólagos költségek (sérülés, takarítás, túlfutási költség stb.) a Gépjárműbérbeadásával kapcsolatban, melyeket a szerződés értelmében a Bérlő áll.

4.4. Abban az esetben, ha Bérlő külföldre utazik a bérelt járművel a kaució összegének a kétszeresét kell megfizetnie.

4.5. Amennyiben a Gépjármű visszaadásakor a Gépjármű nincs kitakaríttatva, lemosatva illetve azonos szintre feltankolva, a Bérlő köteles a visszaszolgáltatott Gépjárműbe tankolt üzemanyag, és mosatási költséget kifizetni a Bérbeadó számára.

4.6. A Gépjárműrendes használatával összefüggő költségeket a bérlet ideje alatt a Bérlő állja.

4.7. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a megállapodás szerinti futásteljesítmény túllépésekor a Bérbeadó a többlet kilométer(ek) után pótdíjat számol fel, a következők szerint:

I. kategória: 200 km/nap fölötti futás esetén személygépkocsiknál 20 HUF/km nettó.

II. kategória 300 km/nap fölötti futás esetén kisbuszoknál és puttonyos teherautóknál 30 HUF/km nettó.

III. kategória: 400 km/nap fölötti futás esetén kisteherautóknál 30 HUF/km nettó.

A fenti összegekre, a jelenlegi jogszabályi előírások alapján, 27% Áfa jön.

5.1. A bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel külön tartozik, beleértve az anyagi felelősségét is.

5.2. A Bérlő – főszabályként – a gépjárművet kizárólag az országhatárain belül használhatja. A bérlő külföldre utazik a bérelt járművel köteles tájékoztatni a Bérbeadót, aki írásos engedélyével hozzájárulhat a gépjárművel való külföldre utazáshoz.

5.3. A Gépjárművet kizárólag olyan személy vezetheti aki a bérlés időpontjában a 18. életévét már betöltötte, továbbá min. 1 éve érvényes vezetői engedéllyel és személyi igazolvánnyal rendelkezik. A Gépjárművet csak a bérleti szerződésben megjelölt személy vezetheti, amennyiben a többi feltételnek is megfelel kivéve, ha a Bérbeadó írásos engedély ad arra, hogy más is vezethesse a járművet.

5.4. Bérlő nem jogosult:

a) másnak bérbe, illetve kölcsönadni a bérleti szerződésben nem szereplő személyeknek a vezetést átengedni;

b) másik jármű vontatására használni, kivéve, ha a bérbeadó kifejezetten vontatásra adta bérbe;

c) a Gépjárművet gyúlékony, radioaktív vagy más veszélyes természetű anyag szállítására használni;

d) a Gépjárművet bármely módon a megengedettnél nagyobb súllyal megterhelni;

e) a Bérbeadó engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni;

f) a Gépjárművet alkoholos, vagy kábítószeres befolyás alatt vezetni;

g) nem rendeltetésszerűen, a Gépjárműhöz tartozó gyári kezelési utasításban és a bérleti feltételektől eltérően üzemeltetni.

h) hűtőfolyadék befagyása, kenőolajok elfolyása esetén használni, az ilyen használatból eredő károkért, a Bérbeadó a keletkezett javítási költségeket a Bérlőre háríthatja át;

5.5. A bérlőköteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-, kezelési útmutató szerint kellő gondoskodással használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálástól megóvni.

5.6. A Bérlő köteles megismerkedni a Gépjármű szolgáltatásaival és gyártó által előírt használat és karbantartás módjával, és ezeket a bérlet teljes időtartama alatt betartani. A Bérlő köteles a Gépjárművet az átadáskori műszaki állapotában megőrizni, figyelembe véve a használat közben fellépő amortizációt. A használat közben fellépő amortizáció alatt a megtett kilométerek és használat idejéhez mérhető öregedés értendő. A Bérlő minden használat megkezdése előtt köteles a Gépjármű műszaki állapotát ellenőrizni. A Bérbeadó nem tehető felelőssé a Gépjármű műszaki állapotáról következő balesetért, késésért, büntetésért, vagy ezekre visszavezethető károkért.

5.7. A parkolási és egyéb közhatalmi, közüzemi büntetéseket a Bérlő viseli. Bérlő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó ilyen esetben adatait a megfelelő hatósághoz, üzemeltetőhöz stb. továbbítsa. Ha Gépjárművet hatósági intézkedés következményeként elszállították, a Bérlő fedezi az ezzel kapcsolatban felmerülő összes költséget.

5.8. Amennyiben a Bérlő a bérelt Gépjárművel belföldi vagy külföldön autópályát használ kötelessége az adott Gépjárműre autópályamatricát vásárolni. A Bérbeadó tájékoztatja erről a Bérlő és az tudomásul veszi. A Bérlő az eredeti vagy másolt igazolást a matrica vásárlásról a Gépjármű leadásakor köteles átadni a Bérbeadónak. Amennyiben a Bérlő nem tudja a matrica vásárlást igazolni az így felmerülő pótdíjakat köteles megfizetni.

5.9. Amennyiben a bérlőt vagy azt a személyt, aki részére a gépkocsi használatát átengedte (attól függetlenül, hogy ehhez a bérbeadó előzetesen hozzájárult-e) mindazokat a pótdíjakat és büntetéseket és egyéb, bármilyen szabálytalanság miatti fizetendő összeget, a bérlő köteles a bérbeadó részére megfizetni, amelyek a bérleti időszak alatt keletkeztek. (pl.: tilos parkolás, autópálya matrica vásárlásának elmulasztása, gyorshajtás, stb.).

5.10. A Bérlő köteles a birtokában és használatában álló összes eszközzel megvédeni a lopással szembe, így azt használaton kívül minden esetben bármilyen csekély időre bezárni, riasztót bekapcsolni a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni és egyébként gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

5.11. A Gépjárműben dohányozni tilos! Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjárműben való dohányzás esetén Bérbeadó akár 50.000 Ft kötbért számít fel az esetleges javítási és takarítási költségeken felül.

5.12. A bérlő teljes, akár a gépkocsi értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni a jelen bérleti feltételek megszegése és azokon túl a következő esetekben:

- a gépkocsi gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,

- tehergépkocsinál a rakterület túlterhelése a rakterület tartozékai (ponyva, merevítő, emelőlap stb.) sérüléseiért,

- a gépkocsi mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha nem biztosítási esemény,

- az alkatrészek, tartozékok, felszerelésének mindennemű hiányáért,

- a gépkocsi gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása,

- az olyan károkért, amelyek az által keletkeztek, hogy a gépkocsit annak elhagyásakor nem zárták le, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkoltak. Felel a járműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a gépjárműben hagyja a lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy hatóság előtt tulajdon- vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat,

- a bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállást kizárja vagy korlátozza.

6.1. A Gépjármű a Bérbeadó tulajdonát képezi illetve viszontbérbeadás céljából bérli. A Gépjármű javításairól és az előírt műszaki ellenőrzéseiről a Bérbeadó gondoskodik, amennyiben az nem a bérlő hibájából ered. A Bérbeadó bármikor jogosult a Gépjármű műszaki állapotáról meggyőződni. Főként abban az esetben, ha hosszútávú bérlés áll fent, ilyenkor a Bérlő köteles a bérelt Gépjárművet havi műszaki átvizsgálásra és szervízre visszahozni a Bérbeadó telephelyére.

6.2. A Bérbeadónak jogában áll bármikor felbontania a bérleti szerződést, ha az abban szereplő Gépjármű bármely módon váratlanul műszakilag meghibásodik vagy megsérül, még akkor is, ha már a Bérlő előleggel lefoglalta azt. Ilyen esetekben a Bérbeadó felajánlhat másik Gépjárművet a Bérlő számára, ha az rendelkezésére áll.

6.3. A Gépjármű GPS alapú gépjármű követő rendszerrel van felszerelve. A bérlő tudomásul vette, hogy az általa bérelt gépkocsi GPS alapú gépjármű követő rendszerrel van felszerelve, amely a bérletijogviszony teljes időtartama alatt rendeltetésszerűen működik

7.1. A Gépjármű bérleti díja tartalmazza a kötelező felelősség biztosítást és bizonyos járműveknél a casco biztosítást. Sajáthibás baleset esetén, a csak kötelező biztosítással rendelkező gépjárművek esetén a Bérlő teljesmértékben felelős a járműben keletkezett kárért és kötelező azt megtérítenie. A casco biztosítással rendelkező járművek esetén pedig az önrész mértékéig felelős. Az önrész gépjárműveknél eltérő összegű lehet. A biztosítás nem terjed ki a tető, a gumiabroncs, a kerekek, a fenéklemez és az alatti részek, a külső tükrök, az antenna és a belső tér káraira. Az ilyen típusú károkért teljes mértékben a Bérlő felelős és vállalja ezeknek a károknak a megtérítését.

7.2. Külföldre utazás esetén a Bérlő kérhet Asszisztens szolgáltatást a Bérbeadótól a váratlan fellépő műszaki meghibásodások bekövetkezés miatt. Amennyiben a Bérlő nem kér Asszisztens szolgáltatást a váratlan fellépő műszaki meghibásodások esetén a Bérbeadó átruházhatja a felmerülő költségeket például: hazaszállítás, elszállítás

8.1. A Bérlő köteles megfelelő körültekintéssel eljárni, hogy elkerülje a Gépjármű megrongálódását, elvesztését ill. ellopását.

8.2. Amennyiben a Bérlő harmadik személy által birtokolt gépjárműben, ember életben vagy vagyonban kárt okoz, köteles ezt haladéktalanul jelenteni a Bérbeadónak és rendőri intézkedést kérni. Amennyiben a Bérlő ezt elmulasztja, teljes anyagi felelősséggel tartozik az okozott károkért.

8.3. A Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a Gépjárművön jelen szerződés megszegésével összefüggésben keletkezett károkért.

8.4. A bérbeadó semmilyen módon nem felelős a bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel a bérbeadó azokért a közvetett vagy következmény károkért, melyek a bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.

8.5. Ha a Bérlő a Gépjárművel baleset részesévé válik, köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót, valamint egy kárbejelentő lapot kell kitöltenie, amiről a meglétéről Bérlőnek kell gondoskodnia. Tartalmaznia kell a balesetben résztvevők nevét, lakcímét, állampolgárságát, anyja nevét, születési helyét, idejét, személyi azonosító okmány számát, a balesetben részt vett más gépjárművek forgalmi rendszámát, kötvényszámát és az elérhetőségeket (telefonszám, email cím). A Bérlő köteles a baleset részesei számára törvénybe foglalt kötelezettségnek eleget tenni. A Bérlő nem jogosult a baleset más részesei ill. harmadik fél által támasztott követelések elismerésére a Bérbeadó írásos engedélye nélkül. A Bérlő köteles a Gépjárművön a bérlet során fellépő mindennemű károkról (azaz a baleset során keletkezett károkról is) haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.

8.6. A bérlő anyagi felelősséggel tartozik a bérlet során a Gépjárműben keletkezett egyéb kisebb sérülésekért is. Ilyen például: a kerekek, dísztárcsák, gumi sérülése, üvegkár, kavicsfelverődés, az utastérben keletkezett sérülések, a rendellenes kezelésből eredő, ill. az ismeretlen károkozó által okozott sérülések.

8.7 A casco biztosítás nem terjednek ki a Gépjármű utasterére, valamint a gumikárra. Bármelykeréken lévő defektért a Bérlő felelős, neki kell azt megjavíttatnia, ha pedig nem javítható azonos tengelyre új/használt gumit kell vásárolni. Továbbá a defektet kapó kerék cseréjéről a bérlőnek kell gondoskodnia, a bérbeadó csak kiszállási költséggel érkezik ki a gépjárműhöz lecserélni a kereket melynek díja távolságtól függő.

8.8. A Bérlő a Gépjármű mindenkori új beszerzési áráig tartozik teljes anyagi felelősséggel, ha a gépkocsit úgy lopják el, hogy a Bérlő a Gépjármű forgalmi engedélyét és/vagy a kocsi kulcsát nem tudja a bérbeadónak visszaszolgáltatni.

8.9. Bérlő viseli továbbá́ a bérleti idő̋alatt a Gépjárműben keletkezett kár teljes összegét, ha a Bérlő:

- a Gépjárművet alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezette, illetve megszegte a közlekedési szabályokat;

-Jogosulatlan vezető (a bérleti szerződésben nem feltüntetett személy) általi károkozás történik;

- Hűtő- illetve kenőfolyadék elfolyása esetén a bérlőnek felróhatóan keletkezik kár;

- a Gépjárműbe a gyárilag előírttól eltérő típusú vagy minőségű üzemanyagot, hűtő- illetve kenőfolyadékot töltöttek.

- a Gépjárműbe a nem megfelelő tartályba hűtő- illetve kenőfolyadékot töltöttek.

8.10. Amennyiben Bérlő Bérbeadóval szembeni együttműködési kötelességének nem tesz eleget, és/vagy a Gépjármű használata közben keletkezett új sérülésekről, rendellenes használat miatt felmerült hibákról Bérbeadót nem tájékoztatja, Bérbeadó jogosult a megfizettetni a Bérlővel a keletkezett kárt.

8.11. Ha megállapítást nyer, hogy a bérlő nem a gépkocsira előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetlegesen ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni.

8.12. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérleti időszak alatt a bérelt gépjármű olyan mértékben meghibásodik, hogy az utat nem tudja folytatni és javításra szorul, a bérbeadó emiatti anyagi felelősségét felek a még hátralevő bérleti napok bérleti díjára korlátozzák, ezt meghaladó károkért, késedelmekért vagy egyéb körülményekért, következmény károkért való felelősségét a bérbeadónak felek a jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten kizárják. 

9.1. A bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a Gépjárművet minden tartozékával, iratával és kulcsával együtt a megállapodott helyen a Bérbeadónak visszaadni olyan állapotban, ahogy azt átvette azt. A megállapodottól eltérő helyen csak a szerződő felek kölcsönös megegyezésével lehetséges.

9.2. A Gépjárművet az átvételkori szinte feltankolva, kitakaríttatva kell visszaadni, ellenkező esetben a Bérbeadó jogosult az ezzel kapcsolatos költségeket a Bérlőre hárítani. Amennyiben a bérlő a gépkocsit nem az elvitt üzemanyagszinttel adja vissza, a bérbeadó újra töltési díjat számol fel. A mosási, takarítási költségek a Bérbeadó által meghatározott összeg.

9.3. Ha a Gépjármű visszaszolgáltatására tartozékaival együtt a szerződésbe foglaltnál későbbi időpontban kerül sor, akkor ez késedelmes visszaszolgáltatás miatti szerződésszegésnek minősül, amelyet bérlő anyagi felelősséggel, kártérítési felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet azonnali hatállyal visszavenni, és mindazt a kárát, többletköltségét érvényesíteni, amely a késedelmes visszaszolgáltatás miatt őt éri, valamint jogosult extra napot vagy napokat felszámolni.

9.4. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Gépjárművet a megállapodottól eltérő helyen és/vagy késedelmesen szolgáltatja vissza a Bérbeadó jogosult a járművet eltulajdonítottként bejelenteni az illetékes rendőri szerveknél ill. Bírósági eljárást kezdeményezhet a Bérlővel szemben, melynek következményeit kizárólagosan a Bérlő viseli.

9.5. A Gépjármű visszavételével kapcsolatos költségeket a Bérlő fedezi.

9.6. A Gépjármű kulcsának ill. iratainak elvesztése esetén, és minden egyéb vissza nem szolgáltatott tartozék (pótkerék, emelőszett stb.) esetében a Bérlő köteles az ezzel kapcsolatos kárt megtéríteni.

9.7. A bérleti idő meghosszabbításának szándékát a Bérlő köteles 24 órával a bérlet lejárta előtt bejelenteni. Amennyiben ez lehetséges a Bérbeadó meghosszabíthatja a bérlést, ellenkező esetben pedig a Bérlő köteles visszahozni a Gépjárművet a szerződésben lévő időpontra és helyszínre. Ha A megállapodottól eltérő időpontban történik visszaadás a Bérbeadó a késés miatt keletkezett más bérlésből való kárt felszámolhatja a Bérlőnek.

Hasonlóképpen, bérleti idő lejárta előtt kívánja visszaadni a Gépjárművet, köteles erről a Bérbeadót 24 órával előtte tájékoztatni. A megállapodottól eltérő időpontban történő visszaadással kapcsolatos költségeket a Bérlő viseli és a Bérbeadó jogosult a teljes hátralévő időre vonatkozó bérleti díjat felszámítani.

9.8. A bérleti időtartam meghosszabbítása esetén jelen szerződés hatályban marad.

10.1. A bérleti szerződés, amennyiben a szerződő felek közösen másképp nem határoznak, a bérleti időlejártával megszűnik.

10.2. A szerződés feltételeinek megszegése ill. a Gépjárművön okozott kár esetében a Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal a szerződést felmondani.

10.3. A bérleti szerződés a Gépjármű eltulajdonítása ill. megsemmisülése esetén is megszűnik.

11.1. A Bérbeadó által küldött írásos üzenetek, Bérlő jelen szerződésben megadott telefonszámára és e-mail címére az elküldés pillanatában kézbesítettnek minősülnek.

11.2. Amennyiben a Bérlő nem válaszol hívásokra, írásos üzentekre jelen szerződésben megadott telefonszámon és e-mail címen, a Bérbeadó törölheti előfoglalását. 

Az Általános Szerződési Feltételek a jelen bérleti szerződés elválaszthatatlan részé. A jelen bérleti szerződés és Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekben Magyarország Polgári Törvénykönyve irányadó́. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsődlegesen békés úton kell rendezni. Ennek eredménytelensége esetére felek kikötik perértéktől függően a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Ez az Általános Szerződési Feltétel 2020.01.01 napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Kelt: Debrecen, 2021.12.27

Minden jog fenntartva © 2016 - 2022 MLrent.com
Website by TGweb.hu